Warunki handlowe

Operator portalu internetowego

firma handlowa: CARMA CZ s.r.o.

z siedzibą: Sokolnická 7, Brno, 62000

numer identyfikacyjny: 29226091

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez, dział, wpis: C66919, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie

w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: www.najlacnejsie-kamna.sk

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „regulaminami”) firmy handlowej, z siedzibą, numerem identyfikacyjnym:, zarejestrowanej w rejestrze handlowym, dział, wkład (zwanej dalej „sprzedawcą”) są regulowane zgodnie z z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr. 89/2012 Kol. Kodeks Cywilny (zwany dalej „Kodeksem Cywilnym”) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży (zwanej dalej „umową kupna”) zawartej pomiędzy sprzedającym a innym osoba fizyczna (zwana dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym (dalej jako „serwis”), poprzez interfejs serwisu (dalej jako „interfejs internetowy sklepu”).

1.2. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba, która zamierza kupić towar od sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która przy zamawianiu towarów działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach swojego niezależnego zawodu.

1.3. Postanowienia odmienne od warunków handlowych mogą być negocjowane w umowie kupna-sprzedaży. Odmienne ustalenia w umowie kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu.

1.4. Regulamin jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna i warunki są sporządzone w języku słowackim. Umowa kupna-sprzedaży może być zawarta w języku słowackim.

1.5. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedającego. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

2. konto użytkownika

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego na stronie internetowej, kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej „kontem użytkownika”). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika oraz podczas składania zamówienia są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji potrzebnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez dłuższy czas lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna-sprzedaży (w tym warunki handlowe).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. zawarcie umowy kupna-sprzedaży

3.1. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych towarów. Postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny towarów podane są łącznie z podatkiem VAT i wszystkimi powiązanymi opłatami. Ceny towarów obowiązują przez czas ich wyświetlania w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie negocjowanych warunkach.

3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadku, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Słowackiej.

3.4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:

3.4.1. zamówiony towar (zamówiony towar jest „wkładany” przez kupującego do elektronicznego koszyka zakupów interfejsu internetowego sklepu),
3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towaru, dane dotyczące wymaganego sposobu dostawy zamówionego towaru oraz
3.4.3. informację o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej jako „zamówienie”).
3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący jest dozwolony nie może sprawdzać i zmieniać danych wprowadzonych do zamówienia przez kupującego, w tym także z uwzględnieniem możliwości wykrywania i poprawiania przez kupującego błędów, które nastąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „”. Dane podane w zamówieniu sprzedawca uważa za prawidłowe.

3.6. Wysłanie zamówienia uważa się za czynność kupującego, która jednoznacznie identyfikuje zamawiany towar, cenę zakupu, osobę kupującego, sposób zapłaty ceny zakupu i jest wiążącym projektem umowy kupna-sprzedaży dla zamawiającego imprezy. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia, zapoznanie się z niniejszym regulaminem na stronie internetowej oraz potwierdzenie, że kupujący zapoznał się z niniejszym regulaminem.

3.7. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, sprzedawca potwierdzi kupującemu otrzymanie zamówienia e-mailem, na adres e-mail kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail kupującego”) .

3.8. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty transportu) zażądać od kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.9. Projekt umowy kupna-sprzedaży w formie zamówienia jest ważny piętnaście dni.

3.10. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym zostaje ustanowiony przez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez sprzedającego do kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

3.11. W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie w stanie spełnić niektórych wymagań określonych w zamówieniu, prześle Kupującemu na adres e-mail Kupującego zmienioną ofertę wskazującą możliwy wariant zamówienia i poprosi Kupującego o opinię.

3.12. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna-sprzedaży, a umowa kupna-sprzedaży zostaje w takim przypadku zawarta dopiero po akceptacji przez kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.13. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty łącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych) kupujący ponosi we własnym zakresie, przy czym koszty te nie odbiegają od kosztów podstawowych wskaźnik.

4. cena towaru i warunki płatności

4.1. Kupujący może zapłacić sprzedającemu cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna w następujący sposób:

4.1.1. gotówką w siedzibie Sprzedawcy pod adresem;
4.1.2. gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
4.1.3. przelewem bezgotówkowym na rachunek sprzedawcy prowadzony w firmie (dalej „konto sprzedawcy”);
4.1.4. bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności;
4.1.5. bezgotówkowo kartą płatniczą;
4.1.6. poprzez pożyczkę udzieloną przez osobę trzecią.
4.2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji ani innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień art. 4.6 warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z oznaczeniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny kupna przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego.

4.6. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza jeśli kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Postanowienia § 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

4.7. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie łączą się ze sobą.

4.8. Jeżeli jest to zwyczajowe w obrocie handlowym lub jeżeli tak stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę - dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający dla podatników VAT. Dokument podatkowy – sprzedawca wystawia kupującemu fakturę po zapłaceniu ceny towaru i przesyła ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

5. odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 1837 Kodeksu Cywilnego odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży nie jest możliwe między innymi:

5.1.1. o dostawie towarów, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
5.1.2. w sprawie dostawy napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie tra trzydziestu dni i której cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy,
5.1.3. o dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby
5.1.4. o dostawie towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
5.1.5. o dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie może zostać zwrócony,
5.1.6. o dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli oryginalne opakowanie zostało naruszone,
5.1.7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,
5.1.8. o dostarczaniu treści cyfrowych, jeżeli nie zostały one dostarczone na nośniku materialnym, a zostały dostarczone za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca przed zawarciem umowy poinformował kupującego, że w w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.
5.2. Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 lub w innym przypadku, gdy odstąpienie od umowy sprzedaży nie jest możliwe, kupujący ma, zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania towaru, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży musi zostać wysłane do sprzedającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim.

5.3. Aby odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, kupujący może skorzystać ze wzoru formularza udostępnionego przez sprzedającego, który stanowi załącznik do regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży może zostać wysłane przez kupującego na zewnątrz na adres siedziby lub siedziby sprzedającego. Przepisy art. 11 niniejszych warunków.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 regulaminu, umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar należy zwrócić sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedającemu. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą.

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2 warunków, sprzedający zwróci kupującemu środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna, w taki sam sposób, w jaki otrzymał je od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez kupującego przy zwrocie towaru kupującemu lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

5.6. Sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić roszczenie o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną towarowi z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.7. Do momentu przejęcia towaru przez kupującego, sprzedawca ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bez gotówki na konto wskazane przez kupującego.

5.8. Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzymuje prezent, umowa darowizny między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z warunkiem zerwania, że ​​jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu traci swoją skuteczność, a kupujący jest zobowiązany zwrócić prezent sprzedającemu wraz z towarem.

6. transport i dostawa towarów

6.1. W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na specjalne życzenie kupującego, ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu ponosi kupujący.

6.2. Jeżeli zgodnie z umową kupna-sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru przy dostawie.

6.3. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest ponowne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru, lub koszty związane z inną metodą dostawy.

6.4. Odbierając towar od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszalności opakowania towaru, aw przypadku jakichkolwiek wad do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku wykrycia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.

7. Prawa z tytułu wadliwego wykonania

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z nienależytego wykonania umowy regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności postanowienia §§ 1914 do 1925, §§ 2099 do 2117 i §§ 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego).

7.2. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

7.2.1. towar ma właściwości, co do których strony się umówiły, a w razie braku umowy ma właściwości, które sprzedawca lub producent określił albo których kupujący oczekiwał ze względu na od charakteru towarów i na podstawie ich reklamy,
7.2.2. towary nadają się do celu określonego przez sprzedawcę lub do celu, do którego towary tego samego rodzaju są zwykle używane,
7.2.3. jakość lub wykonanie towaru odpowiada uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone według uzgodnionej próbki lub wzoru,
7.2.4. jest towarem w odpowiedniej ilości, miary lub wagi i
7.2.5. towar odpowiada wymaganiom przepisów prawa.

7.3. Przepisy wymienione w art. 7.2 regulaminu nie mają zastosowania do towaru sprzedanego po niższej cenie do wady, za którą uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego zwykłym użytkowaniem, w przypadku towaru używanego do wady odpowiadającej od stopnia zużycia lub zużycia, jakie miał towar w chwili przejęcia go przez kupującego, albo jeżeli wynika to z charakteru towaru.

7.4. Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, uważa się, że towar był wadliwy w momencie odbioru.

7,5. Prawa z tytułu nienależytego wykonania Kupujący dochodzi u Sprzedawcy pod adresem jego działalności, jeżeli ze względu na asortyment sprzedanego towaru możliwy jest odbiór reklamacji lub pod adresem siedziby lub miejsca prowadzenia działalności. Za moment rozpatrzenia reklamacji uważa się moment otrzymania przez sprzedawcę reklamowanego towaru od kupującego.

7.6. Dodatkowe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady może regulować procedura reklamacyjna sprzedawcy.

8. inne prawa i obowiązki stron umowy

8.1. Kupujący nabywa własność towaru, płacąc pełną cenę zakupu towaru

8.2. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 litera e) Kodeksu Cywilnego.

8.3. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji konsumentów Sprzedawca zapewnia za pośrednictwem adresu elektronicznego. Sprzedawca prześle informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego.

8.4. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Inspekcję handlową przeprowadza w swoim zakresie właściwy urząd handlowy. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Słowacka Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. 634/1992 Dz.U., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.5. Kupujący przyjmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

9. ochrona danych osobowych

9.1. Ochronę danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr. 101/2000 Dz.U., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu oraz (dalej łącznie tylko jako „dane osobowe”).

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. O ile kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu przesyłania kupującemu informacji i powiadomień handlowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do poprawnego i zgodnego z prawdą podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) oraz że jest zobowiązany do poinformowania sprzedającego bez zbędnej zwłoki o zmianie jego dane osobowe.

9.5. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych kupującego osobie trzeciej jako podmiotowi przetwarzającemu. Poza osobami przewożącymi towar dane osobowe nie będą przekazywane przez sprzedającego podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.

9.6. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7. Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.

9.8. W przypadku, gdy kupujący uważa, że ​​sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 9.5) przetwarza jego dane osobowe, które są sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub sprzeczne z prawem, w szczególności jeśli dane osobowe są nieprawidłowe ze względu na cel ich przetwarzania mogą:

9.8.1. zwrócić się do sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego o wyjaśnienie,
9.8.2. zażądać od sprzedawcy lub przetwórcy usunięcia powstałego w ten sposób warunku.

9.9. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedający ma obowiązek udzielić mu tych informacji. Sprzedający ma prawo żądać odpowiedniej zapłaty nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji za udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.

10. Wysyłanie ogłoszeń handlowych zmiany i zapisywania plików cookies

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub firmą sprzedającego na adres e-mail kupującego, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez sprzedającego powiadomień handlowych na adres e-mail kupującego.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na wpłatę tzw Pliki cookie na jego komputerze. W przypadku, gdy można dokonać zakupu na stronie internetowej i wypełnić zobowiązania sprzedającego wynikające z umowy kupna, bez przechowywania tzw. Cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę zgodnie ze zdaniem poprzednim.

11. Dostawa

11.1. Powiadomienia dotyczące relacji między sprzedającym a kupującym, w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy kupna, muszą być dostarczane listem poleconym, chyba że umowa kupna-sprzedaży stanowi inaczej. Zawiadomienia będą doręczane na odpowiedni adres kontaktowy drugiej strony i będą uważane za doręczone i skuteczne z chwilą ich doręczenia pocztą, z wyjątkiem zawiadomienia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego, gdy odstąpienie jest skuteczne, jeżeli zawiadomienie zostanie wysłane do Kupującego w okresie karencji.

11.2. Za doręczone uważa się również zawiadomienie, którego odbioru adresat odmówił, które nie zostało odebrane w okresie przechowywania lub które zostało zwrócone jako niemożliwe do doręczenia.

11.3. Strony umowy mogą przekazywać sobie zwykłą korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w koncie użytkownika kupującego lub wskazany przez kupującego w zamówieniu, lub na adres podany na stronie sprzedawcy.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Jeżeli stosunek ustanowiony umową sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu słowackiemu. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne lub stanie się takie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna-sprzedaży lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

12.3. Umowa kupna wraz z regulaminem jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4. Załącznik do regulaminu zawiera wzór formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

12,5. Dane kontaktowe sprzedawcy: adres do wysyłki, adres e-mail, telefon.